Vài suy nghĩ về xã hội Đại Việt thời Lý

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20589