Vua Lý Thái Tổ và Vương Triều Lý trong lịch sử dân tộc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20612