Vết tích khảo cổ học thời Lý trong lòng đất Thăng Long - Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20605