Văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập-những vấn đề lý luận và thực tiễn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20608