Việc vay vốn ngân hàng và làng xã Đồng bằng sông Hồng

Kết quả hình ảnh cho đồng bằng sông Hồng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23790