Kiến trúc Hà Nội: một vài quan sát của một người dân địa phương và một khách du lịch

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23813