Bối cảnh quốc tế, khu vực hiện nay tác động đến an ninh và phát triển kinh tế Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23756