Đô thị hóa, công nghiệp hóa nông thôn Gia Lâm - Hà Nội hiện nay thực trạng và giải pháp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24051