Mấy vấn đề bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc và giao lưu văn hóa ở Việt Namhttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25182